Konstitucija predstavlja anatomski sklop, odnosno telesnu građu, mada se može govoriti i psihičkoj mentalnoj konstituciji ili tipu ličnosti.

Za ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata, veliku, često presudnu ulogu igra konstitucija (građa, sklop) sportiste. Veliki broj naučnih studija obavljen je u traganju za idealnim sportskim tipom za pojedine sportske grane.

Mada se u mnogim sportovima došlo do saznanja kakva je idealna konstitucija potrebna za vrhunske rezultate, često se dešavalo da vrhunske rezultate  postižu osobe koje ne pripadaju datom tipu. Ove činjenice su nesporne i mogu se objasniti primerom novih tehnika koje omogućavaju angažovanje novih mišićnih grupa.

Kada se kaže konstitucija, obično se misli na morfologiju (anatomski sklop), odnosno telesnu građu, mada se može govoriti i psihičkoj mentalnoj konstituciji ili tipu ličnosti.

 

konstitucija

Konstitucionalni tipovi

Grčki lekar Hipokrat smatrao je da se naše telo sastoji od 4 bitna elementa, koja utiču na temperament

 • krv
 • sluz
 • žuta žuč
 • crna žuč

Na osnovu ovog shvatanja Galen je podelio ljude po psihičkoj konstituciji (temperamentu) na četiri tipa:

 1. kolerik – naprasit, hiperaktivan tip, nedruželjubiv;
 2. sangvinik- veseo, živhan tip, druželjubiv;
 3. flegmatik – staložen, usporen tip, nereaktivan;
 4. melanholik – depresivan, spor tip, povučen u sebe.

Telesna konstitucija svrstava ljude u morfološke konstitucionalne tipove. Danas su u upotrebi podele prema sledećim autorima:

Konstitucija – Konstitucionalni tipovi po Krečmaru

Krečmarova podela se koristi veoma često, jer ona povezuje telesni sklop sa temperamentom i pojavom društvenih poremećaja. Ova podela svrstava ljude u 3 osnovna tipa:

Atletski tip

Karakteriše ga konstitucija :

 • četvorouglasta glava,
 • nisko čelo
 • snažan vrat,
 • širok rameni pojas
 • uzak karlični pojas
 • grudni koš je širok i cilindričan
 • trbuh je uvučen
 • struk uzak
 • kosti udova su razvijene
 • mišići snažni
 • epigastrični ugao prav (epigastrični ugao zaklapaju rebarni lukovi, pri vrhu grudne kosti)

Poseduju impulsivan temperament (osciliraju između grubosti i nežnosti).

Astenični (leptozomni) tip

Karakteriše ga konstitucija:

 • vitak stas
 • široko čelo
 • malo lice
 • oštar nos
 • grudna i trbušna šupljina su male
 • grudni koš pljosnat
 • epigastrični ugao oštar (srce visi u grudnom košu tzv. kapljasto srce)
 • osobe su obično mršave uglaste građe
 • ramena štrče kao vešalice za odelo

Piknički tip

Karakteriše ga kostitucija i ove osobe su:

 • korpuletne i oble građe
 • visceralne šupljine – unutrašnji organi su veliki
 • lice je pentagonalno
 • vrat kratak
 • ramena uža i oborena
 • ekstremiteti kratki
 • epigastrični ugao je tup (srce leži položeno na dijafragmi)
 • osobe su sklone gojenju
 • po temperamentu osciliraju između veselosti i potištenosti
 • doborćudni ljudi puni humora

Ova osnovna 3 tipa Krečmar pominje i prelazni, tzv. displastični tip.  Displastična konstitucija je mešavina prethodnih osobina  i posledica je neizbalansiranog razvoja.

Konstitucija i Ostale podele po Sigou, Martiniu i Šeldonu

Pored nemačke škole koju predstavlja Krečmar, često se koriste i podele prema Francuskoj i Američkoj školi.

U francuskoj školi najpoznatije su podele po Sigo-u (Sigaud) i Martini-u ( Martiny).

Sigo opisuje cerebralni, muskularni, respiratorni i digestivni tip. Nasuprot njemu, Martini razlikuje:

 • ektoblastični tip,
 • mezoblastični tip,
 • endoblastični tip,
 • kordoblastični tip.

Američku školu predstavlja Šeldon (Sheldon) koji opisuje sledeće konstitucionalne tipove:

 • ektomorfni tip
 • mezomorfni tip
 • endomorfni tip

Ova podela je dosta popularna i po njoj ektomorfni tip odgovara asteničnom tipu, endomorfni tip odgovara pikničkom tipu, a mezomorfni tip odgovara atletskom tipu po Krečmaru.

Na osnovu svega izloženog može da se vidi da pri izboru sporta, odnosno selekciji, veliki značaj igra telesna konstitucija.

Asteničnoj konstituciji pripadaju mnogi košarkaši, skakači u vis, odbojkaši itd.

Pikničkoj konstituciji pripadaju bacači kladiva, kugle, dizači tegova, rvači itd.

Ekstremno pripadanje nekom tipu automatski isključuje bavljenje nekim sportom ( osoba sa veoma izraženim pikničkim osobinama nikada neće biti vrhunski košarkaš).

Atletski tip čini uravnoteženu sredinu koja se može usmeriti na skoro sve sportove.